سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه دارالحديث 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز تحقيقات دفتر تبليغات 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه دارالحديث 
عضو شوراي عالي پژوهش 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
مدرسه حقاني 
مدرس 
 
 
رسائل و اصول فقه 
تدریس 
مركز فقهي آيت الله فاضل لنكراني 
مدرس 
 
 
روش تحقيق